รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วิธีการรับสมัคร : สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็ปไซต์ www.tupkk.ac.th หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องฝ่ายบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ วันนี้ - 5 ธันวาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
เงินเดือน : 8,500 บาท
หน้าที่และรายละเอียดของงาน :
- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนังงานขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยโดยเคร่งครัด
- ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ตลอดจนดูแล
อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทุกเวลา
- ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ในส่วนที่บกพร่องและอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์สามารถที่จะแก้ไขซ่อมแซมได้อย่างเรียบร้อยอยู่เสมอ
- จัดทำบันทึกตามแบบรายงานการใช้รถยนต์ในการใช้ไปราชการเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
- จัดทำบันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์ที่จำเป็นต้องซื้อหรือจ้างเหมาะเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
- จัดทำประวัติการซ่อมแซมรถยนต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ให้
เป็นปัจจุบัน
- ช่วยปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :
- เป็นเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 28 แต่ไม่เกิน 50 ปี
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
- มีความประพฤติ ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
- มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการขับรถ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 6 ล้อ (ท2)มาแล้ว

รายละเอียด >> ประกาศ คนขับรถ 2561    >> ประกาศ คนขับรถ 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ tel : 089-422-060 นายสุขุม ทินนรัตน์

 

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย TCAS

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background