Articles by: GodlovePraew

กิจกรรมการท่องสูตรคูณและท่องบทอาขยานภาษาไทย

กิจกรรมการท่องสูตรคูณและท่องบทอาขยานภาษาไทย

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒน […]

by GodlovePraew· · 0 comments · ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามการเรียนการสอน

การนิเทศติดตามการเรียนการสอน

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒน […]

by GodlovePraew· · 0 comments · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒน […]

by GodlovePraew· · 0 comments · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนา […]

by GodlovePraew· · 0 comments · ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่  2560

ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2560

นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพั […]

by GodlovePraew· · 0 comments · ข่าวประชาสัมพันธ์
งานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ ๙ เดือน ๙

งานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ ๙ เดือน ๙

นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพั […]

by GodlovePraew· · 0 comments · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอ […]