Articles by: GodlovePraew

ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่  2560

ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2560

นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพั […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
งานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ ๙ เดือน ๙

งานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ ๙ เดือน ๙

นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพั […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอ […]