Articles by: GodlovePraew

งานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ ๙ เดือน ๙

งานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ ๙ เดือน ๙

นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพั […]

by GodlovePraew· · 0 comments · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอ […]