โครงการสัมมนาฝ่ายบริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร และคณะครูที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วม “โครงการสัมมนาฝ่ายบริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้อง” โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีประเด็นหัวข้อในด้านทิศทางนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

– ค่านิยมและวัฒนธรรมในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

– การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำและการเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทั้งนี้เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป