กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษา

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น มอบหมายให้ อาจารย์ณฐวัตร พรภู่พุทธคุณ คณะครู และ นักเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษา นำโดย ดร.ชุติเวช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น