อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม

นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ดูภาพเพิ่มเติม