อบรม Google app for education

นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร และคณะครู ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น เพื่อให้คณะครูสามารถนำทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดูภาพเพิ่มเติม