พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร
คณะครู จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับลูกๆนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม