พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ อาจารย์ยศนันท์ ขันทะ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความเคารพต่อองค์ประประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งผู้ร่วมงานประกอบด้วยผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น หัวหน้างานลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมมีการกล่าวรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี กล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม