อบรมทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้จัดอบรมทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อบรมในหัวข้อการฝึกระเบียบแถว การสวนสนาม
มีการทบทวนทักษะการสอน และสร้างเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 51 คน โดยมี นายวีระชาติ สังวัชรนันท์ นายธีรพงษ์ โยมะบุตร และนายมนตรี พลทองสถิตย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม