โครงการศึกษาดูงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจัดการขยะในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู และบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน เทศบาลนครขอนแก่น

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจัดการขยะในโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสํานึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนําขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดกิจกรรมโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครูอาจารย์ และชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ในการนี้ทางผู้อำนวยการได้มอบหมายคุณครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู และบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน เทศบาลนครขอนแก่น