พิธีประดับเครื่องหมายนายหมู่ รองนายหมู่ พลาธิการลูกเสือสามัญฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร มอบหมายให้คุณครูบุญส่ง สีแนน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ในพิธีประดับเครื่องหมายนายหมู่ รองนายหมู่ พลาธิการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าพิธีประดับเครื่องหมายนายหมู่ รองนายหมู่ พลาธิการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 102 คน กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ดูภาพเพิ่มเติม