โครงการเข้าค่ายฝึกทักษะดนตรี-นาฏศิลป์พื้นเมือง

โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกทักษะดนตรี-นาฏศิลป์พื้นเมือง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและนาฏศิลป์ และปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น38คน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยมีนายภูวไนย ดิเรกศิลป์ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น นายศุภกร ฉลองภาค วิทยากร ภาควิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง นายพร้อมศักดิ์ สนธิสัมพันธ์ เสาวลักษณ์ ชูทอง และนายวัฒนา ขำเครือ เป็นวิทยากรพิเศษ ตลอดการจัดกิจกรรมมีการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ดูภาพเพิ่มเติม