โครงการ1อำเภอ1ชุมชน ต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร มอบหมายให้คุณครูกนกวรรณ ศรีนรจันทร์ และคุณครูวีระชาติ สังวัชรนันท์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ชุมชน ต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ศาสตร์ของพระราชาเป็นแนวทาง ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ พื้นที่ป่าชุมชนโนนกิก ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้โอกาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่