การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยมีการเชิญวิทยากรจากโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู มาบรรยายในหัวข้อดังกล่าว รายชื่อได้แก่ นางสาวชุตินธร หัตถพนม นายชวลิต หงษ์ยนต์ และนายอังคาร ชัยสุวรรณ เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) เป็นไปอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ต่อไป

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม