โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนครูในการจัดการขยะ (Zero Waste)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนครูทั้งระบบ ด้านการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2561ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวิทยากร คือ

1. ท่านรองผู้อำนวยการฯ ชุตินธร หัตถพนม

2. คุณครูอังคาร ชัยสุวรรณ จากโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

3. คุณครูสัญญา มัครินทร์ จากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

4. คุณครูธัญน์จิรา อภิรมย์ยานนท์ จากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ ด้านการบริหารจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม