บุคลากร

 

ดร. ณัฏฐพร ชินบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุพิน สุวรรณโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางจิราพร ฉิมหลวง
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

  นายสุขุม ทินนรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา พลศึกษา

นายไชโย ดวงอุปะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

นางนันทกา อินทรธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางเพ็ญมณี ประมะคัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางอรไท สื่อกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 นางสุริยพร ดวงอุปะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบุญส่ง สีแนน
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายณัฐวัตร พรภู่พุทธคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวีระ เรืองสีรัน
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 นางสาวอัญชลี ศรีด้วง
ครู
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ ศรีนรจันทร์
ครู
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา