กิจกรรม

กิจกรรม

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนข้นเงินเดือน ครั้งที่ 2

วันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.ณัฏฐพร  ชินบุตร   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดม ศึกษาพัฒนาก […]

กิจกรรม

โครงการการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยค้าประเวณี ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วันที่  24 กันยายน 2562   ดร.ณัฏฐพร  ชินบุตร   พร้อมคณะครู นักเรียนร่ว […]

กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ 6)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ  ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร  และคณะร่วมกิ […]

กิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรห์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

    วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร  พร้อมคณะครู    นักเรียน และบุคล […]

กิจกรรม

รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน SIAO MODELและโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ระยะที่ 3

รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน SIAO MODEL และโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณ […]

กิจกรรม

โครงการ​เครือข่าย​อาสา​สมัครพิทักษ์​สิ่งแวดล้อม​ ประจำปี​ 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นมอบหมายให้ […]