บุคลากร

 

ดร. ณัฏฐพร ชินบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นายวีระ เรืองสีรัน
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายบุญส่ง สีแนน
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

  นายสุขุม ทินนรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา พลศึกษา

นายไชโย ดวงอุปะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

นายณฐวัตร พรภู่พุทธคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางเพ็ญมณี ประมะคัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางอรไท สื่อกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางนันทกา อินทรธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 นางสุริยพร ดวงอุปะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงนุช พรรณนาภพ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

นางเลิศดาว กลิ่นศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางราตรี สมชม
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางสาวยุพิน สุวรรณโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวกมลพัชร ไชยาตุลานันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

นางจิราพร ฉิมหลวง
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางวิภารัตน์ หินเธาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวไพรรัตน์ จันทร์ประทัด
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ ศรีนรจันทร์
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

นางสาวอัญชลี ศรีด้วง
ครู
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางสาวศิริพร โคตรศิลา
ครู
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ ทิทึกทักษ์
ครู
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวกมลรัตน์ พระวิเศษ
ครู
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ