ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนาการ ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ ๙ เดือน ๙

นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น และคณะครู – นักเรีย […]