กิจกรรม

กิจกรรม

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษา : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2562 ( Summit Workshop : CAS U-School )

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ ( MOU ) โครงการพัฒนาคุ […]

กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอน […]

กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สาระรายวิชา สำหรับครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร จัดการอบรมการวิจัย โครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อส่งเสริม ศักยภาพทางการวิจัยและพัฒนานว […]

กิจกรรม

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่  7  มิถุนายน 2562 ดร.ณัฏฐพร  ชินบุตร พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู นักเรียน  ร่วมกิจ […]