โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญมณี ประมะคัง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมิรันตี มีมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3