Articles by: GodlovePraew

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

การประชุมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-นั […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่เทศบาล

บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่เทศบาล

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนงค์ลักษณ์ สอนศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการท่องสูตรคูณและท่องบทอาขยานภาษาไทย

กิจกรรมการท่องสูตรคูณและท่องบทอาขยานภาษาไทย

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒน […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามการเรียนการสอน

การนิเทศติดตามการเรียนการสอน

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒน […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒน […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนา […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์