วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และเป้าประสงค์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการ และคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นระบบ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงบริบทของท้องถิ่น
4. พัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อย่างมีคุณภาพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลาการทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมในการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ พร้อมมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สู่มาตรฐานสากล
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลาการทางการศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียน มีการพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน ทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง

เอกลักษณ์ “ยิ้ม ไหว้ ทายทัก รักสถาบัน”
อัตลักษณ์ “สถาบันสู่ความเป็นเลิศ”
ค่านิยมองค์กร “ลูกพระเกี้ยวต้องเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ”